Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 14-2-2020

Titelhâlder Jelle Wiersma en Taeke Kooistra sille moarn yn Skearnegoutum útmeitsje wa’t de nije kampioen wurdt. Rekôrhâlder Kooistra mei achttjin (18!) titels hat in heal punt mear as Wiersma dy’t ôfrûne trije jier de bêste wie. Se treffe elkoar yn de seisde omloop. De lêste omloop kin ek noch beskiedend wêze at se Marten Walinga en Henk Haanstra treffe. Yn de fjirde omloop pakten de matsjedoaren yn de iepening al gau de winst mei in kombinaasje. Jelle Wiersma (swart) tsjin Kees Tijssen 1.32-27 20-25 2.27-22 12×32 3.38×27 19-23 4.31-26 14-19 5.33-29 8-12!?

Dit is in dryste set. Better is 5. …17-21. Nei 6.27-22! 17×30 7.35×22 12×32 8.37×8 3×12 hat wyt it bettere spul. It ferrifelet Tijssen en hy slacht yn it gat. 6.27-21 11×31 7.41×21 16×27 8. 26×8 12-18 9.8×28 23×41 10.46×37 19-23 11.29×16 6×46 Swart kin de daam net hâlde. 12.34-29 46×30 13. 35×24 25×23 Mar komt al in hout foar. Dat stiet net moai, midden oer it boerd. Wiersma sil it lykswols behâlde en nei de winst strike.

Taeke Kooistra (swart) hie klupgenoat Tsjerk Wijbenga by it ear. Dy helle yn de earste omloop noch ferrassend de winst tsjin Wiersma. Troch in tal minder goede setten gie it no ferkeard. 1.32-27 20-24 2.33-29 24×33 3.34×32 19-23! 4.39-33 (39-34) 14-19 5.33-28 (40-34) 10-14 6.35-30 (44-39) 17-21 7.40-35 21-26 8.30-25 (44-40) 11-17 9.44-39?

9 …14-20 10.25×14 19×10 11.28×19 26×28 12.32×23 13×44 13.49×40 18×20 Wyt is in hout efter en strykt noch troch. 14.43-39 7-11 15.31-27 17-21 16.48-43 21×32 17.38×27 20-25 18.37-31 9-14 19.39-34?? En jout op sûnder 12-17 etc. ôf te wachtsjen.

Nû.17 sw. 11-13, 16, 23, 26, 28 wyt 32, 34-37, 44, 48

Nû.18 sw. 7, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 36 wyt 20, 32, 37, 38, 43, 49, 50

En twa nijen fan Willem F. Bakker

Nû.19 sw. 7-10, 12, 14, 17, 18, 20 wyt 16, 29, 30, 32, 36, 43, 46, 47, 49

Nû.20 sw. 6-9, 11, 13, 18, 20 wyt 16, 32, 34, 35, 37, 41, 43, 45

Oplossings stjoere foar 28 febrewaris. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Favoryt Jelle Wiersma stroffelet


It persoanlik kampioenskip yn it damjen Fryk spul begûn ôfrûne sneon fuort al mei in grutte ferrassing. Jelle Wiersma, de ôfrûne trije jier winner fan ‘e titel, krige net rjocht fet op it spul fan Tsjerk Wijbenga. Yn it lette middenspul tsjoende de Arumer in kombinaasje út ‘e hege hoed dy’t trijekwart fan it boerd omgie. It koste him wol in hout, mar Wijbenga koe sa wol trochbrekke nei daam. De hearskjende kampioen seach der fuort al gjin gat mear yn en joech him oer. Dat de Wommelser it damjen likegoed noch net ferleard is, die de middeis bliken. No wie it Wiersma dy’t der in ferneatigjende slach úthelle. Tsjinstander Pieter Hoogterp (De Gastmar) joech fuortendaliks op.

Fan de trije favoriten rûn ek Taeke Kooistra skea op. Neidat de Hartwerter de moarns noch regulier wûn hie fan Kees Tijssen, kaam er de middeis tsjin de oare promovendus Willem Schaap net fierder as kamp. Marten Walinga makke dêrfoaroer gjin flaters. Hoogterp ferslokte him yn ‘e opsmiten komplikaasjes, en Wijbenga begûn der oan ‘e ein fan ‘e partij ek nuver yn om te skowen. Troch dizze resultaten stiet Walinga no allinne boppeoan, op in heal punt folge troch Kooistra.

Utslaggen en tuskenstannen:

Kampioensklasse:
Earste omloop: Tjerk Wijbenga (Arum) – Jelle Wiersma (Wommels) 1-0, Pieter Hoogterp (De Gaastmar) – Marten Walinga (Waaksens) 0-1, Kees Tijssen (Reduzum) – Taeke Kooistra (Hartwert) 0-1, Willem Schaap (Dearsum) – Henk Haanstra (Aldegea SWF) 0,5-0,5.
Twadde omloop: Wiersma – Hoogterp 1-0, Walinga – Wijbenga 1-0, Kooistra – Schaap, Haanstra – Tijssen 0-1.
Stân: Walinga 2; Kooistra 1,5; Schaap, Tijssen, Wiersma & Wijbenga 1; Haanstra 0,5; Hoogterp 0.

Twadde acht:
Earste omloop: Folkert Groenveld (Jutryp) – Hein de Vries (Ljouwert) 0-1, Sjoerd Jan Bakker (Snits) – Siebe Walinga (Aldegea SWF) 0-1, Sjoerd Couperus (Snits) – Bauke Dijkstra (De Tynje) 0,5-0,5, Cor Kooistra (Nijlân) – Willem Hoekstra (Aldegea SWF) 0-1.
Twadde omloop: De Vries – Bakker 1-0, Walinga – Groenveld 0,5-0,5, Dijkstra – Kooistra 0-1, Hoekstra – Couperus 0,5-0,5.
Stân: De Vries 2; Hoekstra & Walinga 1,5; Couperus & Kooistra 1; Dijkstra & Groenveld 0,5; Bakker 0.

doorfriesdammen

Rubryk 31-1-2020

Moarn begjint yn Hartwert it PK. Titelhâlder Jelle Wiersma is op ‘e nij favoryt. Taeke Kooistra en Marten Walinga binne op papier de grutste konkurrinten. Yn de ‘tredde acht’ binne al fjouwer omlopen ferspile en steane de beide bûnsbestjoerders Liuwe Westra en Fedde Wiersma oan kop mei 3,5 pt. Dicky van der Meer folget op in heal en Ype Boelens op ien punt. Wiersma hie al twa kear in oerwinning helle nei in lichte kombinaasje. Yn de tredde omloop mei wyt tsjin Siebren Dyk.1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 7-11? 5. …17-21 as 19-23 binne goede setten.

6.32-27 17×37 7.41×32 11-17 8.33-28 1-7 9.34-30 25×34 10.44×24 20×27 11.31×11 6×17 12.26×6 10-14 De dammers binne no beide it paad bjuster. 13.40-34? Wyt kin daalk in daam strike.  13. .17-22 14.39-33? 22-27 15.32×21 18-22 16.21×23 19×30?  16. ..19×37 17.42×31 7-11 18.6×17 12×41 En de partij is wer folslein yn lykwicht. 17.35×24 14×34 18.6-1 9-14 19.38-33 34×32 20.42×22 12×32 21.1×25 15×35 22.45×25 wyt is in hout foar en wint.

Yn thúshaven Blauhús moast debutant Marcel Altena (wyt) it yn de fjirde omloop belije. 1.32-27 19-24 2.31-26 20-25 3.37-31 17×37 4.41×32 14-20 5.34×14 10×19  6.35-30 25×34 7.39×10 5×14 8.47-41 16-21 9.26×17 18×16 10.40-35 12-17  11.44-39 7-12 12.50-44 15-20 13.31-26 12-18 14.32-28 20-24

Wyt hie net goed opboud en ferlear nei 15.35-30 24×35 16.45×25 18-23 17.33-29 23×34  18.39×30 17-21 19.26×17 11×33  20. 38×29 19×50

En twa problemen fan Hiele Walinga

Nû.17 sw. 11-13, 16, 23, 26, 28 wyt 32, 34-37, 44, 48

Nû.18 sw. 7, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 36 wyt 20, 32, 37, 38, 43, 49, 50

Oplossings noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 17-1-2020

Bûnsfoarsitter Liuwe Westra (wyt) en Dicky van der Meer spilen op 16 desimber yn de tredde omloop fan de ‘tredde acht’ yn Aldegea-SWF. It omsittend laach seach in moaie partij mei wikseljende kânsen en ferskate drege ferwikkelingen. 1. 31-26 20-25 2. 37-31 14-20 3. 32-27 17×37 4. 41×32 11-17 5. 46-41 5. …18-22 is in prachtset. De âlde master Jurjen Tolsma hat it hast hûndert jier lyn hielendal útsocht. Der sitte dan in protte drigingen yn. Daalk al troch 6-11 en 22-27. Wyt kin it bêste 6.33-28 22×33 7.43×14 10×19 8.49-43   5. …7-11 6. 41-37 19-24 7. 34×14 10×19  8. 33-28 8. …17-21 9.26×17 12×41 10.37×46 25-30 11.35×24 20×27 12.32×21 16×27 en wyt moat alle war dwaan om wer lyk te kommen.  8. …4-10 9. 28-22 17×28 10. 32×14 10×19 11. 31-27 19-24 12. 39-34 24-30 13. 35×24 25×23 14. 37-31 20-25 15. 38-32 Better is 15. …12-17 16.27×7 1×12. No komt wyt foar, al is it in drege stân. 15. …1-7 16. 34-30 25×34 17. 44×22  9-14 18. 40-35 14-19

Wyt kin winne troch  19.22-17! 12×41 20.26-21! 11×33 (ferpl.)  21.43×1 41×43 22.1×40 as 20,. …11×22 21.32×1 19. 42-37 3-9 19-24 is better. 20. 43-39? 20.50-44 hie moatten. Swart kin winne troch 20. …19-23! 21.22×24 18-22 22.27×18 13×42 23.47×38 16-21 24.26×17 12×14  9-14 21. 39-34 14-20 22. 34-30 20×40 23. 35×44 19-24 24. 44-40 15-20 Swart hie no in pear kear better 18-23 strike kind. 25. 40-35 20-25 26. 35×15 5×25 27. 49-44 24-29  Swart driget mei 29-33 as 29-34.  Mei 28.22-17! etc. hâldt wyt it bettere spul. 28. 27-21!? 16×38 29. 37×17 12×41  30.22-18! 8×28 (ferpl.) 31.36-31 41×21 32.26×17 11×22 33.44-40 kin ek.  30. 48-42 41×43 31. 44×42 11-16 32. 45-40 13-18? 32. …13-19 hie moatten. 33. 22×13 8×19 34. 40-34 7-11  35. 50-44 19-23

Op ‘e nij wurdt de winst net sjoen. Nei 36.26-21 11×31 37.36×27 komt wyt likegoed in hout foar. 36. 34-30 25×34 37. 44×22 2-7 38. 42-38 16-21 39. 26×17 7×18 40. 38-33 11-17 41. 36-31 17-21 42. 31×11 6×17 43. 47-42 18-22 44. 33-29 17-21 45. 29-24 22-28 46. 24-20 28-33 47. 20-14 33-39 48. 14-10 39-44 49. 10-5  En hjir waard kamp jûn.

De priiswinners fan de krystpuzzels binne 1.A.Zijlstra, Utrecht; 2.G.Ykema, De Gaastmar; 3. A.Pruijs, Emmeloord;

De problemen foar de ledder, út de rike neilittenskip fan Hiele Walinga (13 en 14) en Willem F.Bakker (15 en 16).

Nû. 13 sw. 3, 5, 8, 12, 16, 17, 40 wyt 14, 24, 31, 41, 42, 47, 49

Nû.14 sw. 5, 7-9, 18-20, 36 wyt 16, 29, 33, 39, 41, 43-45

Nû. 15 sw. 2, 4, 6, 7, 9, 24, 30 wyt 15, 17, 21, 27, 39, 44, 47

Nû. 16 sw. 5, 9, 13, 18, 20, 21, 27 wyt  29, 33, 38-41, 45

Oplossings stjoere foar 31 jannewaris

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 27-12-2019

Yn de lêste rubryk fan 2019 sawn miniatuerkes fan Roel Bergsma. Folle wille mei it oplossen en in goed 2020 tawinske.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Oplossingen foar 10 jannewaris nei

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 20-12-2019

Nei de promoasje yn 1984 helle Willem Bakker yn 1985 syn 5-e titel. Dat die er hast om de tsien jier: 1947, 1957, 1964 en 1975. Taeke Kooistra siet yn 1986 yn de lêste omloop te Ferwert yn it einspul tsjin Bakker. Neiste konkurrint Stinus van der Goot hie al wûn fan Hiele Walinga en sa lyk mei Kooistra op 5 punten kaam. Dat Kooistra (swart), hie oan kamp genôch foar syn earste titel.

44.36-31 13-18? 45.48-43 (driget mei it heakje) en swart rint it op. 44….6-11 45.48-43 24-30 46.35×24 25×23 47.31-27 wint wyt. Dus 44. …13-19 45.31-27 6-11 46.48-43 11-16 47.39-33 19-23 48.33×13 24-30 49.35×24 25×3 en better spul foar wyt. Der folge. 44.48-43 13-19 45.36-31 24-29 46.39-34 29*40 47.35*44 6-11 25-30 is better. 48.31-27 25-30  49.44-39 15-20 50.39-33 20-2551.43-38 30-35 52.38-32 19-24 52. …11-16 53.32-28 19-24 54.27-22 16-21 55.22-18 24-29 56.33×24 25×32 sil kamp wurde. 53.27-22 24-30 54.32-28 11-16 55.22-18 30-34 56.18-12 24×23 57.12-8 23-29 58.8-3 lykswols. Bakker wol twa dammen helje. 56.28-23 34*32 57.23-19 32-38 58.19-14 38-43 59.14-10 43-48

60.10-5 48×8 61.45-40 35×44 62.5×2 is kamp 60.18-12? 48-34 61.12-8 25-30 62.45*25 34-45 63.25*34 45*5 wint.

En twa problemen fan Hiele Walinga

Nû.13 sw. 3, 5, 8, 12, 16, 17, 40 wyt 14, 24, 31, 41, 42, 47, 49

Nû.14 sw. 5, 7-9, 18-2036 wyt 16, 29, 33, 39, 41, 43-45

Oplossings noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 6-12-2019

It persoanlik kampioenskip yn de ‘tredde acht’is al begûn. De grutte kanonnen komme yn febrewaris yn aksje. Ien der fan is Taeke Kooistra fan Hartwert. It wie foar him net maklik om de earste kear kampioen te wurden. Mar dernei wie der ek net mear te hâlden. Kooistra rint der fier út mei 18 kampioenskippen. Werom nei 24 febrewaris 1986 te Ferwert. Yn de 7-e en lêste omlooop gie it tsjin Willem Folkert Bakker (wyt), ek al faak kampioen en in baas dammer. 

It soe in bjusterbaarlike partij wurde, dy t net yn ien rybryk te besprekken is.

1.34-30 20-25 2.31-26 25*34 Fan alle dammers wie Bakker perfoarst it meast thús yn dizze iepening, mei benammen de slach op de tredde set. 3.44*24 14*344.40*29 19-23 Fansels hie Kooistra him goed taret. 5.50-44 23*34 6.39*30 15-207.44-39 20*40 8.35*44 10-15 9.44-40 9-14 10.40-35 14-20 11.37-31 3-9! 

Gjin misse set, mar ferrassend en bepalend foar in grut ferrin fan de partij. 11. …20-24 leit mear yn de reden. 

Wyt nimt ek net de maklikste wei troch12.32-27. 12.41-37 9-14 13.46-41 20-25en stiet de ôfruil oerdwers ta. Mooglik wie 13. …13-19 14.33-29 5-10! 15.29×9 14×3 14.35-30 25*34 15.33*35 14-2016.49-44 18-23 en dan 23-29 17.39-33 20-24 om te skoarjen. 18.44-40 17-21skerp, net ôfruilje troch 18. …13-19 19.33×13 12×14 19.26*17 16*18

20.31-26 11-17

It stiet der moai op. Nei 21.36-31! hie swart it dreech hawn. 21. ..5-10? om 26-21 etc., 21. …15-20? om 32-28 etc. en ek 21. …4-9 as 17-22? om 43-39 etc.

21. …6-11 is ek al net goed, om 43-39, 26-21 etc. 21. …7-11 22.26-21 17×26 23.33-28 13-19 (ferpl.) 24.32-27! 32×21 25.41-36!! 21×37 26.36×20 15×24 27.42×11 En is dus ferplichte 21. …4-10

Mei bygelyks 22.33-29 23×34 23.40×20 15×24 24.31-27 10-15 25.27-22 18×27 26.32×21. De partij ferrûn fierder mei

21.33-28 13-19! 22.28-22!

22. …17*28 22. …18×27 23.32×21? 12-18! 24.21×3 4-10! 25.3×20 10×50

23.32-27 15-20 Nei 23.43-39! siet it spul wer fol mei drigingen. Swart kin troch 23-29 in skiif foar bliuwe, mar dat liket al te dryst. 24.27*9 4*13 25.37-32 5-10

26.26-21 is in pracht-set. Op 6 as 7-11 folget de plakker 40-34 en op 10-15 komt de daamslach nei 21-16! 23-29 kin net om earst 40-34 en dan 35-30 etc.

Fansels kin 13-18 net om 32-28. 

Nei 10-14 folget 32-27 mei in protte drigingen en wat te tinken fan 26. .24-29 

27.35-30! 13-19 28.30×28 18-22 29.28×17 7×16 30.38-33 8-13 (need-setten fan swart) 31.32-28 etc. Der folge

26.41-37 10-15 27.37-31 20-25 28.31-27 13-19 29.42-37 7-11  30.43-39! en bgl. 7-11 31.36-31 11-16 32.26-21 mei better spul foar wyt. 30.37-31 8-13 31.27-21 24-30 32.35*22 18*16 Troch dizze ôfruil binne de grutste tûkelteammen foar swart út de partij. It spul kriget in mear posysjoneel karakter. 33.32-27 

19-24 34.40-35 12-17 35.27*7 1*1236.38-32 12-17 37.32-27 17*3738.47*27 11-17 39.27*7 2*11

40.31-27 13-18 41.43-39 18-2242.27*18 16-21 43.26*17 11*13

En sa giet it op nei it einspul dat we de oare kear besjen sille.

Nû.9 sw. 4, 8, 9, 12, 21, 27, 36
wyt 15, 19, 20, 38, 39, 42-44

Nû.10 sw. 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 41
wyt 20, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 47

En twa nijen, ek al fan Willem Bakker.

Nû.11 sw. 2, 4, 10, 11, 13, 17, 26
wyt 20, 28, 29, 38, 41, 47, 50 

Nû.12 sw. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 20, 21
wyt 18, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46

Oplossingen stjoere foar 20 desimber.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 22-11-2019

Al wit hoe lang damt Kees Tijssen mei yn de top fan it Frysk damjen. Mei in grutte kennis fan de iepeningen strykt hyflot op. Dat is him grif goed útkommenby de lêste kampioenskippen. Doe waard der foar it earst neffens Fischer-tiid spile. Dat wol sizze trije kertier foar de partij mei 90 tellen de set. Yn nochal wat omlopen kaam it amper oan itmiddenspul ta. Tijssen wûn sa fjouwerkear en noch twa kear yn in langer spul:

in dúdlike promoasje nei de earste acht.

Tsjin Sjoerd Jan Bakker (wyt) gie it sa

1.32-27 19-24 2.33-29 24×33 3.34×32 17-21 4.39-33 12-17 5.44-39 7-12 betteris 5.28-23 6.27×7 21-27 7.37×19 13×24 8.7×18 8×26 Wyt stiet der al minder op en komt ek noch in hout efter. 9.50-44?26-31 10.36×27 24-30 11.35×24 14×21

It fergie Folkert Groenveld mei swartnoch minder 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.36-31 7-12 8.31-27 16-21 9.27×16 6×26 10.32-28 19-24 11.34×14 10×19 12.40-34 4-10 

13.28-22 12×41 14.47×16 8-12 Oantsafier bekinde iepeningstéory. 15.33-28 2-8?? Mei de klapper 16.45-40 25×45 17.28-23 13×35 18.42-37 45×34 19.44×2

Nei 15. …25-30! 16.34×23 18×27 17.39-33 2-8 wie der foar swart neat loos west.

Al earder wûn Tijssen fan Willem Schaap dy’t ek net goed iepene.

1. 32-27 19-24 2. 31-26 20-25 3. 37-31 17×37 4. 41×32 14-20 5. 34×14 10×19 6. 35-30 25×34 7. 39×10 5×14 8. 31-27 15-20 9. 27-21 11×31 10. 26×37 16-21 11. 40-35 7-11 12. 33-29 19×39 13. 38×40 11-16 14. 35-30 20-25 14….13-19 en tebek ôfruilje. 15. 44-39 25×34 16. 39×30 1-7 17. 40-35 21-26 18. 50-44 14-19 18. …18-22 is better. 19. 44-40 9-14 20. 32-28 18×38 21. 37×39 4-10 22. 43-38 12-17 23. 36-31 26×37 24. 38×36 17-21 25. 49-44 7-12 Oant twa kear ta litswart de ôfruil troch 19-24 sitte. 

26. 30-25 21-26 27. 39-34 19-24 

No moat in skiif offere wurde, der driget34-29.  28. 25×23 13×33 29. 34×32 12-17 30. 35-30 2-7 31. 40-35 14-19 32. 42-37 17-21

Hjir hie Tijssen de partij daalk útmeitsjekind troch 33.46-41!! 26×46 en de plakker 24.37-31 46×20 25.31×2!

Twa nije problemen fan Hiele Walinga

Nû.9 sw. 4, 8, 9, 12, 21, 27, 36
wyt 15, 19, 20, 38, 39, 42-44

Nû.10 sw. 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 41
wyt 20, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 47

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 8-11-2019

Pieter Hoogterp is de foaroanman fan de Gaastmarder klup ‘Stryk Op’. Ferline jier spile hy foar de twadde kear yn it walhallah fan it Frysk damjen ‘de earste acht’. En no doekele Hoogterp der daalk net wer út. Beskiedend wie de oerwinning op Hein de Vries te Jorwert yn de tredde omloop, dat betsjutte dat de Vries by eintsjebeslút op in heal punt fan Hoogterp in stapke werom dwaan moast.

Pieter Hoogterp hie de swarte skiven.

1. 32-27 20-25 2. 27-22 17×28 3. 33×22 18×27 4. 31×22 12×32 5. 38×27 11-17 6. 27-22 17×28 7. 34-30 25×34 8. 40×27 14-20 9. 39-34 20-25 10. 43-38 10-14 11. 34-29 19×39 12. 38×40 13-19 Beide spilers ha keazen foar in rêstige iepening en bouwe de posysjes fierder op. 13. 37-31 19-24 14. 40-34 9-13 15. 31-26 8-12 Foar de ôfruil mei 13-19. In oanfal troch 13-19, 8-13 en dan 24-30 kin ek. 16. 42-37 3-8 Wyt kin kieze foar de ôfruil 34-29, 35-30, 27-21. 17. 37-31 14-20 18. 34×14 20×9 19. 48-43 12-17 20. 43-39 17×37 21. 31×42 9-14 22. 39-34 14-20 23. 44-40 5-10 24. 42-37 10-14 25. 37-31 13-19 25.50-44 is better. 26. 31-27 19-24 27. 49-44 8-12 28. 34-30 25×34 29. 40×29 24×33 30. 27-21 16×27 31. 26×39 12-17 32. 39-34 17-21 De partij is folslein yn lykwicht. 33. 44-40 20-25 34. 34-30 25×34 35. 40×29 15-20 36. 35-30 20×40 37. 45×34 7-11 38. 50-45 11-17 39. 41-37 2-8 40. 37-31 21×41 41. 46×37 17-21 42. 37-32 6-11 43. 47-42 11-17 44. 32-28 1-6 45. 29-24 8-13 46. 42-37 6-11 Mei 46.45-40 6-11 47.40-35 11-16 (swart hat net better) 48.34-29! wint wyt. 47. 37-31 21×41 48. 36×47 11-16 49. 45-40 17-21 En lykas faker makket ien set yn it einspul it ferskil.

50.47-42 21-26 51.42-37 16-21 52.40-35 21-27 53.37×17 26-31 54.17-11 mei in moai einspul.  50. 47-41? 14-19 No forsearret swart in trochbraak en wint de partij.

51. 34-30 13-18 52. 24×22 21×32 53. 30-24 32-38 54. 40-35 38-43

De problemen foar de ledderwedstriid.

Nû.5 sw.1, 13, 15, 17, 18, 21, 25, 28
wyt 26, 34, 37-39, 42, 44
Nû.6 sw. 4, 5, 8, 18, 19, 22, 32, 36, 45
wyt 15, 20, 25, 41, 43, 44, 49, 50

En twa nijen fan Willem F.Bakker

Nû. 7 sw. 2, 4, 11, 14, 15, 24, 25, 35
wyt 18, 22, 32, 33, 43-45, 50
Nû. 8 sw. 2, 4, 6, 8, 15, 16, 18, 30
wyt 26, 28, 29, 36, 39, 42, 46, 48

Oplossingen stjoere foar 22 novimber.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 25-10-2019

Oan de ein fan de 19-e ieu waarden ‘swalkjende partijen’ spile. Skakersstjoerden de partij mei in folgjende set troch oan in oar. Okkerdeis hat Bert Looper, direkteur fan Tresoar en selsskaker, it konsept op ‘e nij yn it libbenbrocht. Troch de earste set te dwaan fan in ynternet-partij. It hiele spul wie no ynin goed oere beslikke. De spilers wienenfia www.lidraughts.org on-line oan bar.

1. 35-30 De earste set is minder goed. 1… 20-25 2. 31-26 En no wie 2.40-35 better. Ek swart hie better mei 2… 15-20 2. …19-24 3. 30×19 18×20 4. 34-30 25×34 5. 33×35 20-25 6. 32-27 14-20 7. 37-31 17×37 8. 47×27 9-14 De ôfruiltroch 8… 25-30 is de beste.

9. 27-21 16×27 10. 31×22 12×32 11. 38×27 11-16 12. 42-37 13-19 Deselsdeôfruil hie wer kind. 13. 37-31 19-24 14. 39-34 8-12 15. 27-21 16×27 16. 31×22 12×32 17. 34-30 25×34 18. 35×31 24-30 19. 40-35 20-25 20. 35×24 14×34 21. 44×24 25×23 Swart kriget in hout oer itboerd. 22. 31-27 3-8 23. 27-21 15-20 24. 43-39 stiet de ôfruil ta. 24… 23-29 25. 39×19 20×18 26. 41-37 7-11 27. 21-168-12 28. 16×7 2×11 29. 37-31 12-17 30. 45-40 11-16 31. 40-34 10-14 32. 34-3018-23 33. 48-42 23-29 34. 30×28 17-21 35. 31×11 1×21 36. 26×17 16×47 37. 46×48 5-10 En it giet op it einspul ta. 

38. 36-31 6-11 39. 48-42 14-19 40. 31-27 19-23 41. 49-43 23-29 42. 43-39 29×49 43. 50×48 10-15 Nei 44.27-21 11×31 45.42-37 31×42 46.48×37 wurdt itkamp. 44. 27-22 4-9 45. 42-38 9- 13 46. 48-42 11-16 47. 38-32 13-19 48. 32-27 15-20 49. 42-37 19-24 50. 22-18 24-30

Wyt kin no it bêste yn de hoeke in daamhelje, skiif 16 oanfalle, slaan op fjild 46 en de fang stiet klear.

51. 18-13 30-34 52. 13-9 34-40 53. 9-4 40-45 54. 27-22 45-50? De earsteblunder yn de partij, 16-21 hie moatten. Wyt wint troch 55.4-10 55. 22-18? 50-11 56. 37-32 16-21 57. 32-27 21×32 58. 4-15 11-16 59. 15×2 16×20 mei kamp.

Oplossingen problemen

Nû.1 50-45, 22-17, x23, x25, x34, x34
Nû.2 34-29, 29-24, x11, x24, 43-39 etc.
Nû.3 34-30, x47, 28-22, 44-40, 40-34, x21, 50-44, 45-40, x15
Nû.4 39-33, 30-25, 33-29, 25-20, 29-24. x10, 10-5, x50

En twa nijen fan Hiele Walinga. 

Nû.5 sw.1, 13, 15, 17, 18, 21, 25, 28
wyt 26, 34, 37-39, 42, 44

Nû.6 sw. 4, 5, 8, 18, 19, 22, 32, 36, 45
wyt 15, 20, 25, 41, 43, 44, 49, 50

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com