Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 11-10-19

Alexander Georgiev hat syn wrâldtitel werom. Yammoussoukro yn Ivoorkust wie it toaniel fan de striid by it hoekse spul. Soe it him slagje ek de wrâldtitel Frysk Spul te winnen? Dat soe kinne no’t de winner fan it Fryslân Open, yn maart 2020, in 11-kamp spylje sil tsjin Marten Walinga. Dy pakte de wrâldtitel yn de simmer fan 2018 mei winst yn de barraazje tsjin…Georgiev! Fan alle Frysk dammers hat Walinga it oant no ta it bêste tsjin it Russyske rekkenwûnder dien: ien kear kamp en fjouwer wûn.

Lykas de lêste kear by de grutmasters te Frjentsjer op 1 maart 2019. Walinga wyt.

1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 14-20

6.27-22 9-14 De bekende Meike-set mei it antwurd. 7.34-30 25×34 8.40×18 8×17 9.37-31 3-8 10.31-27 17×37  11.36×38 20-25 12.42-37 16-21 13.37-31 21-26 14.44-40 26×37 15.38×36 14-20

16.39-34 8-12 17.43-38 12-17 18.38-32 17-21 19.32-27 21×32 20.34-30 25×34

21.35×31 20-24 22.40-35 15-20

Der wurdt fan wjerskanten foarsichtich strutsen. It is ek harren 9-e partij yn trije dagen. 23.31-26 11-16 24.41-37 20-25 25.35×15 5×25 26.37-31 7-11 27.46-41 10-15 28.41-37 11-17 29.37-32 17-21!

De earste ferrassende set fan de partij.

30.26×17 16×18 31.31-26 6-11 32.32-27 11-17 33.27×7 1×12 Georgiev giet wat mear oer it boerd. 34.48-42 18-22

35.26-21 4-10 36.21×23 24×22 37.50-44 15-20 37. ..22-27! jout moai spul.

38.36-31 20-24 39.31-26 10-15 40.42-38 2-7 41.44-39 22-28 42.38×18 12×23 43.47-42 25-30 44.26-21

Georgiev ruilet ôf en dat is de ferkearde kar. 44. ..15-20 45.42-38 7-12! (21-16? om 12-17) 46.38-32 12-17 47.21×12 23-29 48.39×19 20×7 49.32-27 24-29 en meardere kamp-farianten, bygelyks 50.27-21 29-34! 51.49-44 7-11 52.44×35 1×21 44. …23-29 45.39×19 24×13 46.42-38 15-20 47.38-33 13-18 48.49-43 20-24 Swart jout terjochte op.

Nû.1 sw. 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 26, 30

wyt 22, 28, 29, 32, 36, 38, 39, 50

Nû.2 sw. 1, 4, 7-9, 15, 18-20, 27, 36

wyt 16, 33, 34, 38, 39, 41-43, 48

Nû.3 sw. 2, 4, 6-12, 14-17, 20, 24, 25

wyt 22, 26-29, 31-38, 44, 45, 50

Nû.4 sw. 7, 9, 11-14, 19, 21

wyt 28-32, 39, 44, 47

Oplossings stjoere foar 25 oktober.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 27-9-2019

Al wer hiel wat jierren hawwe ek by it Frysk damjen kompjûterprogramma’s in rol yn it spul krigen. Hjirby is Lusoris, doedestiids makke troch Stef Keetman,

lang de standert west. Tsien jier lyn en earder spile de kampioen dan ek in partij tsjin ‘it beest’ en mei de grutst mooglike muoite waard kamp helle.

Mar no komt der feroaring en hoe.

De Frânsman Fabien Latouzey hat it programma Scan ek ôfstimd op it Frysk damjen. Op de site www.lidraughts.org kinne jim it ris besykje. Ek foar FRYSK! en oerhoeks. Guon dammers gienen jim foar en waarden fan it boerd reage. Wat soe Lusoris der tsjin Scan fan meitsje?

Ik ha de twa programma’s in pear kear tsjin elkoar spylje litten. Lusoris hat dan noch in protte tiid nedich, mar Scan is yn in pear tellen út de rie en makket Lusoris kansleas. Yn dizze partij het Scan wyt.

1.32-27 20-25 2.27-22 17*28 3.33*22 18*27 4.31*22 12*32 5.38*27 14-20

6.27-22 Dit is de Meike-set . 6. ..9-14

Fansels kint Lusoris de bêste tsjinset.

7.34-30 25*34 8.40*18 8*17 9.37-31 7-12 10.44-40 17-21 11.31-26 3-8

12.26*17 12*21 13.35-30 8-12 14.50-44 12-17 Swart stiet ta dat wyt omheech ruilet. Wie 20-25 net better? 15.30-25 15*35 16.45*25 17-22 17.40-35 11-17

Dan kin der oerdwers ôfruile wurde.

18.36-31 10-15 19.31*11 1*21 20.39-34 20-24 21.25*23 22*24 22.34-30 14-20

23.30*19 20*18 Mei in wat minder goed hout. 24.35-30 2-8 25.42-37 8-13 26.37-31 18-22 27.31*11 16*7 28.44-39 7-12

Wyt hat de driging 30-25 en 44-39 yn it spul brocht en de ôfruil troch 15-20 leit mear yn de reden. 29.41-36 13-18 30.36-31 18-23 31.49-44 4-10 32.44-40 10-14

33.40-35 14-20 34.30*10 15*4 35.31-26 12-18 36.39-34 4-9 37.46-41 5-10 38.34-30 9-14 39.30-25 22-28 Swart is no alhiel omklamme. 40.41-37 28-33 41.37-31 6-11 42.47-42 18-22 Wat oars?

43.35-30 22-28

No net daalk 44.43-38 23-29! 45.38×7 33-39 46.30×28 10-15! 47.25×5 39-44 48.5×23 44-50 49.23-5 50×8 en kamp

44.30-24 14*34 45.43-38 34-40 46.38*7 40-45 47.7-1 28-3348.48-43 45-50 49.43*23 50-45 It komt noch wol efkes krekt foar wyt. 50.1-6 45*15 51.26-21 15-29 In twadde wite daam kin net keard wurde. 52.6-1 29-33 53.1-6  33-29

54.6-1 10-14 55.1*4

Jim hienen noch de einstân fan de ledderwedstriid te goede.

1.Sjouke Schilstra, Lollum, 358 pt.;
2.Sake van Steinvoren, Dronryp, 334;
3.Jan Schilstra, Boalsert, 306;
4.Johan de Boer, Berkel en R’rijs, 299;
5.Arend de Schiffart, Wommels, 248;
6.Gerrit Schilstra, Boalsert, 238;
7.Gerrit Tigchelaar, Ysbrechtum, 229;
8.Klaas Wiersma, Nij Beets, 200;
9.Tjipke Smedinga, It Hearrenfean, 167;
10.Sietse de Boer, Burdaard, 84;
11.Pieter Looge, Tsjummearum, 60;
12.Jelle Wiersma, Wommels, 48;
13.Fedde Wiersma, Easterein, 46;
14.Gosse Harkema, Snits, 44;
15.Auke Zijlstra, Utert, 44;
16.Gatze Ykema, De Gaastmar, 22;
17.Bernard Kroon, Blauhús, 12;
18.Sjoerd Couperus, Snits, 10;
19.John Reade, Manchester, 8;


En nije problemen fan Hiele Walinga

Nû.1 sw. 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 26, 30
wyt 22, 28, 29, 32, 36, 38, 39, 50

Nû.2 sw. 1, 4, 7-9, 15, 18-20, 27, 36
wyt 16, 33, 34, 38, 39, 41-43, 48

Oplossings noch net stjoere.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 3-5-2019

By it yngean fan de lêste omloop fan it kampioenskip lei Marten Walinga in heal punt efter op titelhâlder Jelle Wiersma. En wie sa de ienige dy’t him noch benei komme koe. Dan moast der wol in risseltaat komme tsjin Taeke Kooistra. Wylts Jelle Wiersma tsjin Henk Haanstra siet. Beide spullen gienen lyk op. It brekpunt by Walinga-Kooistra kaam op de 42-e set

Der folge 42.38-32 23-29 43.39×19 20×18 En wyt komt letter oan 44.45-40 15-20 45.40-34 20-24 46.34×14 10×19 47.50-44 19-24 48.44-39 18-23

Troch 42.39-34 17-21(ferpl.) 43..26×17 23-28 44.38×18 20-24 45.34×14 15×11

46.45-40 (35-30 ferliest) 17-22 47.40-34 17-22 48.34-29 10-14 49.50-45 is kamp.

Tagelyk hie Wiersma yn syn partij tsjin Haanstra in minne set ôflevere

En spile 37.24-20 Hjir hie 48-43 moatten. Swart kin mei skiif 12 nei de daam rinne. 37. ..1-7 38.46-41 12-17 39.48-43 17-21 40.26*17 7*27 41.43-39

Nei 41. ..4-10 42. 20-15 16-21 43.15×4 21-26 44.4×31 26×26 is it út. 41. ..16-21

Swart wol net ûnder de twa skiven rinne om de plakker 20-15-10-5. 42.39-34 21-26 43.36*16 6*26 44.34-29 27-32 45.29-23 32-38 46.23-18 38-43 47.18-12 43-48

Wyt kin noch in daam helle, mar stiet oan alle kanten ferlern. Op 48. ..12-7 as 12-8 folget 49.48-25 48.20-14 4*24 49.12-7 48-43 50.7-1 43-21 50.7-2

50. ..24-30 En net daalk 43-32, dan slaat wyt 2×15 51.2*35 43-32 52.35*31 26*46 Wilens hie Walinga al ferlern fan Kooistra en mocht Wiersma lykswols de felisitaasjes foar syn sawnde titel krije.

Foarearst wie dit de lêste rubryk. Nei de simmer ek de útslach fan de ledder.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 19-4-2019

Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ te Skearnegoutum.

Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ te Skearnegoutum.

Hy bringt graach aventoer yn it spul.

Dat die fertuten yn it kampioenskip by de ‘twadde acht’. De earste trije omlopen waarden wûn en nei twa ferliespartijen wer twa winst. Dat betsjutte in moai twadde plak en foar Schaap in primeur:

promoasje nei de Kampioensklasse.

Twa kear mei swart pakte Schaap troch in kombinaasje de winst. Yn de twadde omloop tsjin klupgenoat Sjoerd Jan Bakker.  1.32-27 20-25 2.27-22 17*28

3.33*22 18*27 4.31*22 12*32 5.38*27 14-20 6.36-31 9-14 7.34-30 25*34

7.42-38 19-24 8.48-42 13-18 9.38-32 as

7.42-38 25-30 8.34×25 4-9 9.27-22 20-24 10.25×23 19×17 is foar wyt better.

8.40*18 8*26 9.39-34 11-17 10.44-40

7-11 11.43-38 17-21 12.38-32 20-25

13.49-44 2-7 14.32-27 as 28 14.48-43?

14. ..21-27! 15.31*22 26-31 16.37*26 16*36 17.46*26 7-12 18.22*2 14-19

19.2*20 10*48 20.40-34 48*30 21.35*24 25*23

En yn de lêste opmloop moast Fedde Wiersma it belije.1.32-27 20-25

2.31-26 14-20 3.37-31 17*37 4.41*32 11-17 5.47-41 19-24 6.34*14 10*19

7.35-30 25*34 8.39*10 5*14 9.44-39

15-20 10.32-27 17*37 11.41*32 12-17

12.50-44 18-23 Nei 13.32-27 17×37 14.33-28 23×32 15.38×47 stiet de rún wer op stâl, mei in stân as in dyk.

13.40-35? 06-11! 14.26*6 23-28 15.38*16 20-24 16.06*17 7*40 17.45*34 24-29 18.33*24 19*50

De problemen foar de ledderwedstriid:

Nr.27 sw 1, 8, 11, 14, 21, 24, 34, 40

wyt 31, 32, 36, 38, 42, 47-49

Nr.28 sw. 3, 6, 8-10, 14, 18, 19

wyt 21, 26, 28, 29, 37, 38, 40, 48

En twa nijen fan Willem F. Bakker

Nr.29 sw 2, 4, 11, 15, 16, 20, 24, 25

wyt 22, 27, 31, 38-40, 43, 47, 48

Nr.30 sw. 2, 6, 7, 10, 13, 20, 25

wyt 16, 22, 27, 28, 38-40

Oplossingen stjoere foar 3 maaie.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Hy bringt graach aventoer yn it spul.

Dat die fertuten yn it kampioenskip by de ‘twadde acht’. De earste trije omlopen waarden wûn en nei twa ferliespartijen wer twa winst. Dat betsjutte in moai twadde plak en foar Schaap in primeur:

promoasje nei de Kampioensklasse.

Twa kear mei swart pakte Schaap troch in kombinaasje de winst. Yn de twadde omloop tsjin klupgenoat Sjoerd Jan Bakker.  1.32-27 20-25 2.27-22 17*28

3.33*22 18*27 4.31*22 12*32 5.38*27 14-20 6.36-31 9-14 7.34-30 25*34

7.42-38 19-24 8.48-42 13-18 9.38-32 as

7.42-38 25-30 8.34×25 4-9 9.27-22 20-24 10.25×23 19×17 is foar wyt better.

8.40*18 8*26 9.39-34 11-17 10.44-40

7-11 11.43-38 17-21 12.38-32 20-25

13.49-44 2-7 14.32-27 as 28 14.48-43?

14. ..21-27! 15.31*22 26-31 16.37*26 16*36 17.46*26 7-12 18.22*2 14-19

19.2*20 10*48 20.40-34 48*30 21.35*24 25*23

En yn de lêste opmloop moast Fedde Wiersma it belije.1.32-27 20-25

2.31-26 14-20 3.37-31 17*37 4.41*32 11-17 5.47-41 19-24 6.34*14 10*19

7.35-30 25*34 8.39*10 5*14 9.44-39

15-20 10.32-27 17*37 11.41*32 12-17

12.50-44 18-23 Nei 13.32-27 17×37 14.33-28 23×32 15.38×47 stiet de rún wer op stâl, mei in stân as in dyk.

13.40-35? 06-11! 14.26*6 23-28 15.38*16 20-24 16.06*17 7*40 17.45*34 24-29 18.33*24 19*50

De problemen foar de ledderwedstriid:

Nr.27 sw 1, 8, 11, 14, 21, 24, 34, 40

wyt 31, 32, 36, 38, 42, 47-49

Nr.28 sw. 3, 6, 8-10, 14, 18, 19

wyt 21, 26, 28, 29, 37, 38, 40, 48

En twa nijen fan Willem F. Bakker

Nr.29 sw 2, 4, 11, 15, 16, 20, 24, 25

wyt 22, 27, 31, 38-40, 43, 47, 48

Nr.30 sw. 2, 6, 7, 10, 13, 20, 25

wyt 16, 22, 27, 28, 38-40

Oplossingen stjoere foar 3 maaie.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 5-4-2019

Ien fan de aardichste damwedstriden is de Fryslân Kup. No al wer foar de fjirde kear organisearret damklup ‘De Skyfkes’ fan Blauhús dit knock-out bekertoernooi.

Nei fiif omlopen kaam bekerhâlder Siebe Walinga tsjin Frysk kampioen Jelle Wiersma en winner fan de earste twa edysjes, te sitten. It wie foar Walinga in drege reis west om sa fier te kommen. Hy hie yn oare omlopen kamp-spullen tsjin earst Cor en letter broer Taeke Kooistra. En dan wurdt it ‘pingel-sjitten’ yn de foarm fan it einspul FRYSK! (fiif tsjin fiif). Sa fier kaam it yn de libbene dam-arena ‘Sie-Sa’ te Blauhús net.

Nei de iepening naam Walinga, mei swart, syn opponent te fiter mei in luzige kombinaasje.

1.31-26 20-25  2.37-31 14-20  3.32-27 17×37  4.41×32 16-21 5.26×17 12×41
 6.46×37 7-12
De mear as bekinde lange-hoek iepening. Wyt kin no ek 37-31, 34-30 as 33-28. 7.36-31 11-16 8.31-27

16-21 9.27×16 6×26 10.32-28 19-24
11.34×14 10×19
Swart kin net om heech slaan 4×24. Der soe folchje 12.28-22! 12×41 13.47×16 10-14 14.40-34 en wyt stiet folle better. 12.40-34 19-24 Nei 12. …4-10 13.28-22! 12×41 14.47×16 mei swart net efterstrike 1-6. 13.34×14 4×24  14.28-22 12×41 15.47×16 18-23

Fansels net 15. ..1-6? om 16-11, 33-29 Hjir wie 15. …24-30 ek goed.

16.38-32? 23-28! 17.33×22 24-29 18.39×19 20×47 19.48×46 en wyt jout op. De skiif op 16 giet ek noch ferlern.

16.16-11 1×21 17.33-28 23×32 18.38×16 2-7 en bygelyks 19.43-38 24-30 20.35×24 20×29 21.39×19 13×24 22.28-32 7-11 23.16×7 8×6 mei in lykweardich einspul. Ek 16.39-34! 33-28! 17.34×2 28×37 18.42×31 8×17 19.16×18 20-24 kin foar beide spilers.

Dan de oplossingen ledderwedstriid

Nr.23 1.42-38, 2.28-23, 3.38-32, 4.43×1

Nr.24 1.40-24, 2.35-30, 3.x14, 4.14-10

as 1.47-42, 2.15-10, 3.37-32, 4.x23

Nr.25 1.29-24, 2.37-31, 3.x4

Nr.26 1.32-28, 2.x6, 3.37-31, 4.6-1

En twa nijen fan Hiele Walinga

Nr.27 sw 1, 8, 11, 14, 21, 24, 34, 40

wyt 31, 32, 36, 38, 42, 47-49

Nr.28 sw. 3, 6, 8-10, 14, 18, 19

wyt 21, 26, 28, 29, 37, 38, 40, 48

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 22-3-2019

Yn neifolging fan Alexander Georgiev en Hans Jansen komme der mear ‘hoekse dammers’ nei it Fryske Spul.By it Fryslân Open en ek okkerdeis it kampioenskip fluchdamjen litte sokken as Auke Zijlstra, Jan van Dijk en Frederik Bos harren sjen. En net samar efkes, se dogge mei om de heechste plakken. Frederik Bos, yn it ferline noch lid fan Frysk damklup ‘Schots&Scheef’ út Schagen, behelle mei in oerwinning op Jan van Dijk yn de lêste omloop fan it Fryslân Open in hiel kreas dield twadde plak. Hy spile op 1 maart mei wyt.

1.32-27 19-24 2.31-26 24-29 3.34*23 18*29 4.33*24 20*29 5.39*19 13*24 6.40-34 17-21 7.26*17 12*32 8.38*27 11-17 9.43-38 15-20 10.34-30 20*40

11.50*19 14*23 Nei 9×29 komme der in protte drigingen yn it spul. 12.44-40 8-13 13.40-34 13-19 14.34-30 23-29!? Al te gau offerets wart in skiif. 15.30*28 17-21 16.38-32 7-11 Wyt hat al in hout foar, mar in protsje ‘wylde skiven’. 17.48-43 10-15 18.43-39 9-14 19.39-34 14-20 20.49-44 3-9 21.44-40 19-23 22.28*19 20*18 Mei 9-14 hienen der mear tûkelteammen west. 23.34-30 9-14 24.27-22 18*38 25.37*39 21-27 Wyt like fêst te stean yn de lange hoeke en jout it hout wer werom. 24.40-34 wie better. No is de partij yn it lykwicht. 26.42-38 2-7 27.38-32 27*38 28.39*37 16-21 29.37-31 21-26 30.36*16 6*37

31.41*32 7-12 32.32-27 14-19 33.30-25 19-23 34.46-41 11-16 35.41-37 12-17 Beide spilers bopuwe evenredich oan harren posysje. 36.27*7 1*12 37.40-34 15-20! Ôfruilje troch earst 23-29 liket better. 38.25*14 4*44 39.45*43 12-17 Daalk 37-31 is it bêste. Swart moat dan tebek ôfruilej en ferliest tempo. 40.35-30 5-10 Ek swart fynt yn dizze beslissende fase net de bêste set: 16-21.  41.43-38 Sa wurdt de skiif op 23 sterker

Mei 41. ..17-21 wurdt it noch dreech kamp te heljen foar wyt 42.37-31 en 37-32 ferlieze gau. In logysk ferfolch is 42.47-41 21-26 43.38-32 16-21 44.32-28 23×32 45.37×28 21-27 46.28-23 27-32Swart is earder op de daam, mei noch in moai einspul.  41. …16-21? 42.38-32 10-14 (21-26? 32-28!) 43.47-41 21-26

44.32-28 23*32 45.37*28 17-21     46.41-37 21-27 47.37*17 26-31 Wyt komt in hout foar 48.17-11 31-37 49.11-6 37-41 50.6-1 41-47 51.1-45 De swart daam hat gjin plak. 51. ..14-19 52.30-25 47-36 53.45-1 36-13 54.1-7

Foar de ledderwedstriid

Nr.23 sw. 8, 9, 11, 16, 20, 24, 30, 31

wyt 18, 28, 40, 42, 43, 47

Nr.24 sw. 5, 8, 13, 16, 18, 19, 26, 28

wyt 15, 25, 35-37, 40, 41, 45, 47

en twa nijen fan Willem F.Bakker.

Nr.25 sw. 9, 14, 19-21, 25, 26

wyt 22, 28, 29, 37, 39, 40, 44

Nr.26 sw. 7, 9, 12, 14, 23, 26, 29

wyt 32, 34, 37, 41, 44, 47

Oplossingen stjoere foar 5 april.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 8-3-2019

Ferline wike waard te Frjentsjer it seisde Fryslân Open ferspile. Ferskate toppers út it hoeks damjen dienen ek mei sa as de mearfâldich wrâldkampioenen Alexander Georgiev en Alexander Shvartsman, Jean Marc Ndjofang en Hans Jansen. Wrâldkampioen Marten Walinga einige krekt foar Frysk kampioen Jelle Wiersma, Taeke Kooistra, Georgiev en de ferrassing Frederik Bos. De hoekse dammers melde har mear en mear by de top fan it Frysk spul. De fjouwer heechsten spilen it grutmastertoernooi en Wiersma moast yn in barraazje tsjin Georgiev opnimme om de titel. Wiersma hat wyt. 1. 31-26 19-24 2. 37-31 24-29 3. 39×19 13×24 4. 41-37 20-25 5. 46-41 14-20 18-23 better. 6. 34×14 4×24 7. 33-28 earst moat 31-27, no hie 16-21 kind.     7. …9-13 8. 31-27 24-30 9. 35×24 20×29 10. 28×30 25×34 11. 44×24 en Georgiev nimt de kombinaasje nei de daam

11. ..16-21 12. 27×16 17-21 13. 26×19 6×46 14. 24-20 13×24 15. 20×29 12-17 16. 40-35 17-22 17. 32×12 2×22 Mar rekket dy kwyt mei in skiif efter. 18. 41-36 46x28x30 19. 35×24 8-12

En sil efkes letter opjaan.

Yn de mastergroep gie it om priis en preemje tusken Fries om utens Auke Zijlstra fan Utert en Jan van Dijk.Nei 25. …11-16 helle Zijlstra út.

26.38-33! 36×20 27.30×10 5×14 28.25×5 Trije houten efter en nei 28. ..4-10 29.35-30 21-26 11.40-35 14-20 31.5×25 4-10 29.35-30 21-26 30.40-35 14-20 31.5×25 8-12 32.50-44 9-14 33.25×9 9-14 34.30-24 14×34 35.44×24 is de daam der wer ôf en lyk hout. Mar wyt kin sa nei de daam rinne.

Twa problemen fan Hiele Walinga

Nr.23 sw. 8, 9, 11, 16, 20, 24, 30, 31

wyt 18, 28, 40, 42, 43, 47

Nr.24 sw. 5, 8, 13, 16, 18, 19, 26, 28

wyt 15, 25, 35-37, 40, 41, 45, 47

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 22-2-2019

Jelle Wiersma fan Wommels is op ‘e nij Frysk kampioen wurden. Foar de tredde kear op in rige en mei elkoar al sawn titels. Hy komt sa stadichoan yn it rychje matsjedoaren Sjoerd Tigchelaar en Dirk H. de Vries elk 10 titels, Stinus v.d. Goot mei 12 titels en wa wit hellet er Taeke Kooistra nochris yn dy’t der fier út rint mei 18 kampioenskippen.

Op 16 febrewaris wienen de lêste twa omlopen yn Aldegea-SWF. Wiersma stie in heal punt foar op Marten Walinga en in fol punt op Kooistra. Wiersma soe winne fan Kooistra en Walinga fan Henk Haanstra. Dyselsde Haanstra wûn wer fan Wiersma. Lykswols wie de titel binnen doe’t Kooistra fan Walinga wûn. De winst yn de seisde partij mei swart tsjin Kooistra wie dus beskiedend. 1.32-27 20-25 2.31-26 14-20  3.37-31 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.36-31 7-12 8.34-30 25×34 9.39×30 1-7 10.30-24 19×30 10.30-25 9-14 11.33-29 19×39 12.43×3411.35×24 20×29 12.33×24 16-21  13.31×11 07×16   14.40-35 12-17 Oanfalle op elkoars lange hoeke.15.44-40 17-21 16.49-44 10-14 17.44-39 14×34 18.39×30 21-26 19.30-25 9-14 Der drige 25-20, 32-27 en 38-33. 20.40-34 18-22 21.32×12 13×11 22.34-30 26-31 23.37×26 16×36 De kar 24-20 is misskien wol better mei hiel oars spul. 24.38-33 8-12 25.33-29 12-17 26.43-38 11-16 27.42-37 14-19 Swart keart de ôfruil troch 38-33. 28.29×9 3×14 Op ‘e nij is 30-24 mooglik. 29.50-44 17-21 30.30-24 14×34 31.44×24 21-26 32.45-40 6-11 33.40-34 11-17 34.34-29 17-22 Wyt kin net mear tebek ôfruilje en moat wol 35.38-33 36×38 36.48×17 16×18 37.24-20 15×24 38.25×12 2×22

39.47-41 is net goed. Nei 39.35-30 22-27 40.33-28 27-31 41.30-24 31-36 42.28-22 26-31 43.22-17 31-37 44.47×27 36-41 45.17-11 41-46 46.24-20 46-41 (46-28? om 20-14!) kriget wyt it ek dreech. 39.29-24 22-27 40.35-30 27-31 41.33-28 31-36 42.28-22 26-31 43.22-17 31-37 44.47×27 36-41 45.17-11 41-47 46.11-6 47×50 47.27-21 50-45 48.6-1 45-50 49.1-23 (1-6? om 4-9) 4-10, wyt jout op

Nr.19 sw. 2, 6, 9, 12, 23, 28, 30, 33

wyt 16, 37, 41, 42, 45, 47, 48

Nr. 20 sw. 4, 8, 18, 19, 23, 24, 26, 28

wyt 25, 37-44

En twa nijen fan Willem F. Bakker

Nr.21 sw. 2, 6, 8-10, 14, 20, 25

wyt 11, 17, 21, 34, 37, 40, 43, 47

Nr.22 sw. 2, 6, 7, 8-14, 19

wyt 16, 25, 30, 33-37, 49

Oplossingen stjoere foar 8 maart.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 8-2-2019

Titelhâlder Jelle Wiersma hat by it Frysk Kampioenskip nei twa omlopen as ienige de folle twa punten. Taeke Kooistra en Marten Walinga folgje op in heal punt. Al kaam de lêste tsjin promovendus Pieter Hoogterp mei de skrik frij. Yn Hartwert op 2 febrewaris hie Hoogterp wyt.1.34-30 20-25 2.31-26 25*34 3.40*29 19-23 4.44-40 23*34 5.39*30 18-23 6.40-34 23-29! Meastal folget 14-20. 7.30*28 17-21 Wyt kin ek 33×24 en 34×23 is de bêste. 8.26*17 7*40 9.35*44 12-17 10.44-40 17-21 11.40-35 14-20 12.49-44 13-18 13.36-31 21-26 14.44-40 18-22 15.32*12 8*17 16.38-32 3-8 17.43-38 9-14 Wyt hat in mindere posysje mei folle skiven oer it midden. 18.35-30 8-12? 17-21 is better.

19.40-34 20*29 20.33*24 14*34 21.31-27 26*28 22.38*27 11-17 23.27*7 1*12 En daalk mei 42-38 de swarte foarpost oanfalle. 24.32-27 15-20 25.37-31 12-18 26.31-26 16*36 27.46*26 20-25 De mooglike oanfal 41-37-32 kin swart keare mei 25-30-35, x, 40, x en 10-15. 28.48-43 10-14 29.43-39 34*43 30.42*44 14-19 En de partij is wer yn it lykwicht. Wyt kin him better oan de âlde wiisheid hâlde; strike yn de sterke hoeke. 31.44-40 5-10 32.40-34 10-15 33.50-44 19-24 34.34*14 4*24 35.27-22 18*27 36.26*28 24-30 37.44-39 30-34 38.39*30 25*34 39.28-23 2-8 Elk hat in foarpost dy’t net fierder kin. 40.41-36 6-11 41.47-42 8-12 42.36-31 11-16 43.31-27 15-20 44.42-38 20-25 45.23-19 12-18 46.19*17 16*18 47.27-21 25-30 48.21-16 30-35 49.45*25 34-40 En drave nei de daam. 50.16-11 40-44 51.11-7 44-50 52.7-2 18-23 53.38-32 Hjir strykt swarte 50-28??

Mar swart sjocht de winst net 54.2-24 54.2-19! 23×14 55.32×23 is út. No is it kamp. Is dat ek sa nei 53. …23-29?

En twa nijen fan Hiele Walinga

Nr.19 sw. 2, 6, 9, 12, 23, 28, 30, 33

wyt 16, 37, 41, 42, 45, 47, 48

Nr. 20 sw. 4, 8, 18, 19, 23, 24, 26, 28

wyt 25, 37-44

Oplossingen problemen

Nr.15 1.43-39, 2.19-14, 3.41-36, 4.33-29

Nr.16 1.48-42, 2.20-15, 3.42-38

Nr.17 1.42-38, 2.40-35, 3.46-41, 4.38-32

Nr.18 1.30-25, 2.28-22, 3.42-37, 4.38-33

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 25-01-2019

Op e nij is Hartwert e.o. klupkampioen wurden. En lyk as ferline jier wie it ferskil mei Nocht&Kriich fan Aldegea-SWF knikker op e kant. De Rûge Wolf’ fan Lollum koe him hanthavenje en De Skyfkes moasten degradearje.

Sa bleau it earste optreden fan de Blauhústers yn de Kampioensklasse ta ien jier beheind. Treddeboerd spiler Hein de Vries soarge yn de finale mei de winst op Aldegeaster Henk Haanstra foar it beslissende punt. Mar yn de twadde omloop rûn De Vries it op tsjin Jouke Algra. De Lollumer wie tsien jier lyn twads fan Fryslân en hat it Frysk damjen wat op in sacht sin setten. Lykswols is er it spul noch net ferleard.

1.32-27 20-25 2.27-22 17*28 3.33*22 18*27 4.31*22 12*32 5.38*27 11-17

6.27-22 17*28 7.34-30 25*34 8.40*27 14-20 Bekind spul en Algra mei wyt siket de oanfal op de dûbele hoeke.

9.42-38 20-25 10.37-32 7-11 11.39-33 11-17 12.27*7 2*11 13.35-30 25*34

14.33*35 19-24 15.36-31 10-14 16.38-33 13-18 Is sa de ôfruil oerdwers foar. 17.33-29 24*33 18.43*12 8*17 19.35-30 17-21 20.31-26 16*36 21.46*17 11*42

22.48*37 9-13 Troch al dat ôfruiljen giet de partij rap op it einspul ta. 23.30-25 15*35 24.45*25 3-8 25.37-31 8-12 26.31-27 12-17 27.27*7 6*8 28.41-37 8-12 29.37-31 14-20 30.25*14 13*15

En nei posysjoneel lavearjen komt it der wer op oan. Ferlies en winst lizze tichteby elkoar. 31.44-40 15-20 32.31-27 12-18 Better liket de ôfruil troch 12-17.

33.49-43 20-24 34.47-42

Mei de opbou troch 5-10 bliuwt it spul min ofte mear yn it lykwicht. Swart moat wol mei skiif 4 en dan kin skiif 18 net mear ferdigene wurde.

34. …24-30? 35.40*20 4-10 36.42-38 10*30 37.38-33 5-10 38.43-38

Nû.15 sw. 2, 3, 15, 22, 26, 30, 35

wyt 19, 29, 33, 37, 41, 43, 44

Nû.16 sw. 3, 7, 11, 12, 17, 18, 33, 39

wyt 19, 20, 37, 41, 44, 45, 47, 48

En twa nijen fan Willem F. Bakker.

Nû.17 sw. 3, 9, 11, 16, 24-26

wyt 23, 36, 37, 40, 42, 46, 49

Nû.18 sw. 7-10, 12, 15, 20, 21, 26

wyt 28, 30, 37, 39, 42-44, 48, 49

Oplossings stjoere foar 8 febrewaris.

Nei lotting binne de prizen fan de krystprobleemkes foar 1.Jan Schilstra, Boalsert; 2.Tjipke Smedinga, It Hearrenfean; 3.Auke Zijlstra, Utert.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com