Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 11-01-2019

Op de priisdammerij yn desimber te Lollum om It Rûge Boerd kaam Tjerk Wijbinga fan Arum tsjin Frysk kampioen Jelle Wiersma (swart) te sitten. Mei koarter spyltempo komme der dan moaie spullen op it boerd.

1.32-27 19-24 2.27-22 17*28 3.33*22 18*27 4.31*22 12*32 5.38*27 11-17

Faaks kiest wyt 2.31-26, no wurdt it spul dreech. 6.43-38 20-25 7.49-43 15-20 8.35*15 5*25 9.40-35? Mei 10-15 en de driging 24-30. 9.36-31 24-30 10.38-33

Wijbinga wykt ôf fan de téory 10.31-26

10. …30-35 11.42-38 20-24 Hjir wint swart 11. …13-19 12.31-26? 16×36 13.46×26 19-23! 14.33×24 35×22 etc.

ek 12.47(48)-42 19-24 ferliest wyt.

12.31-26 16*36 13.46*26 6-11 14.41-36

Swart kin úthelje mei 14. …25-30!!

15.34×23 11-16! 16.45×25 13-19 17.26×6 19×46 as 16.26×6 8-12! 17.6×19 9×49 18.27×18 3-8 19.45×25 8×39 20.43×34 49×5  En ek 15.45×23 17-21! 26×6 13-19! 17.40×18 8×46 13.6×8 46×29 19.33×24 14×34 wint swart

14. …8-12 15.37-31 17*37 Hjir lit wyt de kâns lizzen. Troch 15.37-32! 17×28 16.38×18 12×23 (as 13×22) 17.33-29 etc. 16.31*42 24-30 17.40*20 10*30

No is 45-40 in moaie set. 18.34-29 30*28 19.33*22 12*32 20.38*27 13-19

21.43-38 14-20 22.27-21 11*31 En derfolget in lykweardich middenspul om de posysjes. 23.26*37 19-24 24.37-31 7-11

25.38-32 24-30 26.31-26 3-8 27.42-37 9-13 28.37-31 11-17 29.32-27 17*37 30.31*42 8-12 31.42-37 12-17  32.37-32 13-18 Wyt hie ôfruilje moatten t32-27. Swart kin troch 33. …4-9 de net te kearen driging 17-21 yn it spul bringe. 33.48-42 4-10 34.47-41 20-24 34.45-40 is hiel sterk. 35.39-33 24-29 36.33*24 30*19 37.42-37 17-21 38.26*17 18*16

39.36-31 19-24 Swart mist de winnende kombinaasje 39. …35-40! 40.44×4 1-6 41.4×1 6-11 42.1×21 16×38 40.41-36

24-30 41.32-27? Mar no wol:

41. …30-34 42.44*24 25*23 43.45*25 23-28 44.27*29 10-15 45.25*5 1-6 46.5*1 6-11 47.1*21 16*47 En mei ien daam tsjin fjouwer skiven wint swart. 48.29-23 47-20 49.31-26 20-3 50.23-18 3-8 51.36-31 8*38 52.50-45 38-49

En twa problemen fan Hiele Walinga.

Nû.15 sw. 2, 3, 15, 22, 26, 30, 35

wyt 19, 29, 33, 37, 41, 43, 44

Nû.16 sw. 3, 7, 11, 12, 17, 18, 33, 39

wyt 19, 20, 37, 41, 44, 45, 47, 48

Oplossings noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com